Konkurs – odpowiedzi na pytania

W dniu 19.05.2016 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący zmiany regulaminu konkursu na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu  oraz zagospodarowanie terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe.

Wniosek dotyczył wymagań jakie musi spełnić uczestnik konkursu .

Proponowano by przy wykonywaniu pracy konkursowej uczestniczyli:

  • 1 projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mający doświadczenie w zakresie wykonania projektów architektoniczno-budowlanych obiektów rekreacyjno-sportowych. Doświadczenie osoby , którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego (np. basenu, hali sportowo-widowiskowej, kompleksu sportowego) o kubaturze zbliżonej do tej w budynku będącym przedmiotem opracowania tj. min. 2000m3, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat pozwolenie na budowę licząc od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału  w konkursie,
  • 1 projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz  mający doświadczenie w zakresie wykonywania projektów obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen. Doświadczenie osoby, którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen.

 

Odpowiedź  Zamawiającego:

Zamawiający, po analizie proponowanych zmian pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu regulaminu.