STAROSTWO – II nagroda

II Nagrodę w Konkursie w wysokości 40 000,00 zł brutto (słownie : czterdzieści tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 008

UCZESTNIK KONKURSU

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ, 
ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:

  1. Wojciech Dunaj 
  2. Rafał Stemporowski 
  3. Anna Drygalska 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Nagrodę przyznano za skuteczne zrealizowanie założenia projektu budynku charakteryzującego się „rzeczowością, transparentnością i wyważonym umiarem”. Zaprojektowano obiekt o  jednoznacznym charakterze, nadający wyraz otoczeniu, bez epatowania przesadną formą czy detalem, stanowiący dla użytkowników i interesantów przestrzeń przyjazną. Zakładane rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne  odpowiadają założeniom współczesnej, zrównoważonej architektury opartej na neutralności klimatycznej i minimalizowaniu wpływu na środowisko w czasie cyklu życia budynku.

Rozwiązanie obsługi komunikacyjnej, w tym system parkowania, sprawne funkcjonalnie, jednak wymuszają realizację kondygnacji podziemnej, co wpływa na wzrost kosztów realizacji. 

Rozwiązanie strefy wejściowej jako równocześnie strefy rekreacji z zieleńcem dla interesantów i placem zabaw dla dzieci uznać należy za prawidłowe.

Budynek pomimo wyraźnego wydzielania zespołów funkcjonalnych posiada zwartą strukturę czytelną w przestrzeni otoczenia.

Walorem pracy jest ukształtowanie obiektu z czytelnym podziałem artykułującym wewnętrzną strukturę Starostwa, widocznym dodatkowo z racji różnicy wysokości poszczególnych części budynku – niższej, dwukondygnacyjnej mieszczącej „wydziały” i wyższej trzykondygnacyjnej mieszczącej „jednostki organizacyjne”.  Zlokalizowany w tej części wewnętrzny dziedziniec zapewnia stały kontakt pracowników i interesantów z zielenią, a powtarzające się układy funkcjonalne poszczególnych jednostek organizacyjnych pozwalają na lepszą orientację interesantów w budynku. 

Zaletą projektu jest sposób rozwiązania fasad, odmienny dla każdej z części budynku, chociaż zachowujący jednolitą ich strukturę, co zdecydowanie uczytelnia odbiór złożonego funkcjonalnie obiektu ułatwiając orientację. 

Drewno jako materiał konstrukcyjny i elewacyjny czerpie z lokalnej architektury Kujaw, ociepla obiekt o funkcji urzędu. Rozwiązania materiałowe opierające się o zastosowanie drewna i pochodnych wpływają pozytywnie na możliwość powstania w obiekcie środowiska biofilicznego, właściwie oddziałującego na użytkowników.

Zaproponowane rozwiązania instalacyjne i ekologiczne zapowiadają budynek dobrze realizujący postulat zrównoważenia środowiskowego, czego potwierdzeniem jest uzyskany wskaźnik EP = 40 kW/m2/rok.